Geologické práce, životné prostredie a ekotechnika

Sme geologickou spoločnosťou pôsobiacou na slovenskom trhu od roku 1991. V rámci svojich aktivít sa zameriavame na ochranu a starostlivosť o životné prostredie a geologické práce.

Viac o nás

Pre viac informácií
scrollujte dole

Ponuka služieb

Ponúkame službu Geologické práce

Geologické práce

projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie geologických úloh, hydrogeologický prieskum, geologický prieskum životného prostredia, inžinierskogeologický prieskum ...

Viac informácií

Ponúkame službu Životné prostredie

Životné prostredie

monitoring životného prostredia, posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA / SEA) v obore činnosti: geológia, fyzika, environmentalistika, odpadové hospodárstvo ...

Viac informácií

Ponúkame službu Ekotechnika

Ekotechnika

akreditované odbery vzoriek pitnej vody, podzemnej vody a odpadovej vody, akreditované odbery vzoriek zemín a horninového prostredia, akreditované laboratórne skúšky ...

Viac informácií