Životné prostredie

Sme priateľskí k životnému prostrediu a záleží nám na jeho stave. Aj z týchto dôvodov poskytujeme komplexné služby v oblasti životného prostredia:

 • monitoring životného prostredia
 • posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA / SEA) v obore činnosti: geológia, fyzika, environmentalistika, odpadové hospodárstvo, ochrana zdravia a environmentálne právo, posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA / SEA) v oblasti činnosti: líniové stavby, úprava a spracovanie rúd a neželezných kovov, stavby pre odpadové
 • hospodárstvo, vodné stavby, výstavba športových areálov, uzemný rozvoj a územné plánovanie, jadrové zariadenia a zariadenia na nakladanie s jadrovým odpadom
 • vypracovanie odborných posudkov (EIA/SEA)
 • environmentálny dozor stavebného dozoru
 • radónový prieskum
 • projektovanie revitalizácie poškodenej krajiny
 • prevencia závažných priemyselných havárií a hodnotenie environmentálnych rizík, spracovanie podkladov a dokumentácie
 • manažment odpadového hospodárstva
 • nakladanie s nebezpečným odpadom
 • nakladanie s iným ako nebezpečným odpadom
 • konzultačná a posudková činnosť v oblasti životného prostredia a odpadového hospodárstva