Geologické práce

Tu sme naozaj doma:

 • projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie geologických úloh
 • hydrogeologický prieskum
 • geologický prieskum životného prostredia
 • inžinierskogeologický prieskum
 • geologický výskum
 • ložiskový geologický prieskum
 • geochemické práce a geofyzikálne práce
 • monitorovanie geologických faktorov životného prostredia
 • sanácia geologického prostredia
 • sanácia environmentálnej záťaže
 • vypracovanie analýzy rizika znečisteného územia
 • odborný geologický dohľad
 • vypracovanie geologickej štúdie a odborného geologického posudku
 • výpočet zásob podzemných vôd
 • návrh ochranných pásiem vodárenských zdrojov
 • supervízna a konzultačná činnosť